Zoom for Chrome

ZOOM FOR CHROME 101 for Android

ZOOM FOR CHROMEZoom for Chrome

Zoom for Chrome (2)
Zoom for Chrome (3)
Zoom for Chrome (1)
Zoom for Chrome (4)
Zoom for Chrome (2) Zoom for Chrome (3) Zoom for Chrome (1) Zoom for Chrome (4)

Mô tả của ZOOM FOR CHROME

Thu phóng và trải nghiệm giao tiếp thống nhất tốt nhất trên Chrome OS.

Hãy Cài đặt ứng dụng Zoom ChromeOS hoàn toàn miễn phí, đăng nhập, tạo cuộc họp mới hoặc mời tối đa 100 người tham gia với bạn trên video!

ZOOM FOR CHROME 101 Cập nhật
2022-01-03

Facebook Comments

Leave a Reply