VssID

VssID apk  1.6.4 for Android

VssID

VssID

VssID (3)
VssID apk
VssID (2)
VssID (1)
VssID (3) VssID apk VssID (2) VssID (1)

Mô tả của VssID

VssID là ứng dụng dịch vụ bảo hiểm chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Gồm các tính năng tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia, gồm các loại hình thông tin về người, thông tin về thẻ Bảo hiểm y tế, lịch sử tham gia chi tiết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, lịch sử thanh toán khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

VssID 1.6.4 Cập nhật

2022-10-20

Facebook Comments

Leave a Reply