Toolbox for Minecraft PE apk

 Toolbox for Minecraft PE 5.4.32 for Android

Toolbox for Minecraft: PE

Mô tả của Toolbox

Hộp công cụ là một trình khởi chạy / thay đổi cho Minecraft: PE (MCPE) cho phép bạn tạo cho riêng mình các vật phẩm (giống như trong sửa đổi Quá nhiều vật phẩm phổ biến), hiệu ứng thuốc, thay đổi chế độ trò chơi, thiết lập sức khỏe, thời gian, thời tiết, vật phẩm phù phép, sinh sản, loại bỏ hoặc thiết lập tình trạng của tất cả các thực thể thuộc một loại nhất định, xem các khối có giá trị bằng cách sử dụng một chế độ đặc biệt gọi là X-Ray và hơn thế nữa!

Lưu ý: Công cụ này không liên kết với Minecraft, Mojang hoặc Microsoft

Toolbox 5.4.32 Cập nhật

2022-03-24

Leave a Reply