Rio 66 Witcher  1.0 for Android

Rio 66 Witcher

Rio 66 Witcher

Rio 66 Witcher (3)
Rio 66 Witcher (2)
Rio 66
Rio 66 Witcher (3) Rio 66 Witcher (2) Rio 66

Mô tả của Rio 66

Mục tiêu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại cửa sổ, nhà bếp và chạy trên màn hình. Nếu bắn trúng mục tiêu sẽ chết và tăng điểm cho người chơi.

Rio 66 1.0 Cập nhật

2020-09-28

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  28  =  31