Quét rác và Tiết kiệm Pin

Quét rác  1.28 for Android

Quét rác và Tiết kiệm Pin, Tăng Tốc

Super-Booster

Super-Booster apk
Super-Booster (2)
Super-Booster (7)
Super-Booster (6)
Super-Booster (5)
Super-Booster (4)
Super-Booster (3)
Super-Booster apk Super-Booster (2) Super-Booster (7) Super-Booster (6) Super-Booster (5) Super-Booster (4) Super-Booster (3)

Mô tả của Quét rác và Tiết kiệm Pin, Tăng Tốc

Là ứng dụng nhanh và sử dụng tăng cường đầy đủ để xóa ứng dụng không cần thiết chạy nền, bộ nhớ cache và sạch các tập tin rác. Nó được tích hợp tiết kiệm pin, sac pin nhanh, xóa bộ nhớ cache, làm cho mát CPU, nâng cao cường bộ nhớ và quản lý ứng dụng cho điện thoại Android.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »