Ngoạ Long – VNG

Ngoạ Long apk 2.2.0.0 for Android

Ngoạ Long


Ngoạ Long

Ngoạ Long (4)
Ngoạ Long (5)
Ngoạ Long apk
Ngoạ Long (1)
Ngoạ Long (3)
Ngoạ Long (4) Ngoạ Long (5) Ngoạ Long apk Ngoạ Long (1) Ngoạ Long (3)

Mô tả của Ngoạ Long

Ngọa Long là trò chơi Chiến thuật Tam Quốc cực kỳ hấp dẫn, được dàn dựng trên nền 2D. Với bất cứ trận chiến nào từ Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến, Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế mới có thể xoay chuyển vũ trụ để làm chủ thế cờ của hảo hán Minh Chủ Ngọa Long.
Ngoạ Long 2.2.0.0 Cập nhật
2021-08-23

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  64  =  68