myFPT apk  3.0.18 for Android

myFPT

myFPT

myFPT (3)
myFPT (5)
myFPT (4)
myFPT apk
myFPT (6)
myFPT (2)
myFPT (3) myFPT (5) myFPT (4) myFPT apk myFPT (6) myFPT (2)

Mô tả của myFPT

myFPT là ứng dụng hỗ trợ nhân viên trong suốt quá trình làm việc tại FPT

· Quản lý lộ trình phát triển
· Khen thưởng
· Hỗ trợ nhân viên mới
· Cập nhật những chính sách, hướng dẫn, quy trình, kiến thức công nghệ mới nhất

myFPT 3.0.18 Cập nhật
2020/07/14

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »