myFPT apk  3.0.18 for Android

myFPT

myFPT

myFPT (3)
myFPT (5)
myFPT (4)
myFPT apk
myFPT (6)
myFPT (2)
myFPT (3) myFPT (5) myFPT (4) myFPT apk myFPT (6) myFPT (2)

Mô tả của myFPT

myFPT là áp dụng hỗ trợ viên chức trong suốt quá trình làm việc tại FPT

· Quản lý lộ trình phát triển
· Khen thưởng
· Hỗ trợ viên chức mới
· Cập nhật các chính sách, hướng dẫn, quy trình, kiến thức khoa học mới nhất

myFPT 3.0.18 Cập nhật
2020/07/14

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6  +  1  =