MultiCraft – Build and Mine

MultiCraft apk 1.15.6 for Android

MultiCraft – Build and Mine


Mô tả của MultiCraft

Xây dựng hoặc phá hủy các block. Tìm Tài nguyên và Tạo các Công cụ, Khối và Vũ khí khác nhau để bạn có thể Sống sót và tạo ra các Tòa nhà độc đáo.

Ở trò chơi này, hành động của bạn chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn mà thôi! 

MultiCraft 1.15.6 Cập nhật

2021-04-19

Leave a Reply