Huawei Mobile Services

Huawei Mobile Services 5.3.0.312 for Android

Huawei Mobile Services

Mô tả của Huawei Mobile Services

Huawei Mobile Services cung cấp dịch vụ cơ bản cho thiết bị Huawei của bạn như thông báo đẩy, đăng nhập nhanh, mua hàng trong ứng dụng, máy học, cũng như các dịch vụ map và game.

Leave a Reply