Google Home

Google Home apk  2.56.1.11 for Android

Google Home

Google Home

Google Home apk
Google Home (2)
Google Home (5)
Google Home (6)
Google Home (3)
Google Home (4)
Google Home apk Google Home (2) Google Home (5) Google Home (6) Google Home (3) Google Home (4)

Mô tả của Google Home

Tab Trang chủ cung cấp cho bạn các phím tắt cho những việc bạn thường làm nhất, như phát nhạc hoặc làm tối đèn khi bạn muốn bắt đầu một bộ phim. Kiểm soát tất cả chỉ bằng một cú chạm – và đến với những thứ tốt nhanh hơn. Tab Nguồn cấp dữ liệu làm nổi bật các sự kiện quan trọng nhất trong nhà của bạn, tất cả ở một nơi. Tại đây, bạn cũng sẽ tìm thấy các cách để khai thác nhiều hơn các thiết bị của mình và cải thiện thiết lập nhà của bạn.

Google Home 2.56.1.11 Cập nhật

2022-08-12

Facebook Comments

Leave a Reply