Dịch vụ Google Play cho AR

Dịch vụ Google Play cho AR 1.31.221020223 for Android

Google Play Services for AR

Mô tả của Dịch vụ Google Play cho AR

Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường được tự động cài đặt và cập nhật trên các trang bị được hỗ trợ. Dịch vụ này mở ra các trải nghiệm thực tiễn tăng cường (AR) được xây dựng bằng ARCore. Các bản cập nhật tự động đảm bảo rằng những ứng dụng chức năng Thực tế tăng cường hoạt động mà không bắt buộc tải xuống bổ sung.

Dịch vụ Google Play cho AR 1.31.221020223 Cập nhật

2022-05-23

Leave a Reply