DeFit Debugger of Fitness Apps

DeFit Debugger 0.8.2 for Android

DeFit Debugger of Fitness Apps

Mô tả của DeFit

Không cần lắc điện thoại của bạn nữa! DeFit sẽ tự động thêm hoạt động chạy vào dịch vụ thể dục.

DeFit tự mình thêm các bản ghi hoạt động vào cơ sở dữ liệu thể dục để làm cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn. Bạn cũng có thể quy định tốc độ chạy hoặc những bước của hoạt động. Bạn không cần phải nhờ người chạy để kiểm tra công cụ của mình hoặc lắc điện thoại thử nghiệm nữa.

DeFit 0.8.2 Cập nhật

2022-10-20

Leave a Reply