ChatGPT – Ngôn Ngữ AI

ChatGPT apk ChatGPT 1.2023.284  for Android

Mô tả của ứng dụng ChatGPT 

Là một mô hình ngôn ngữ tự nhiên lớn được huấn luyện bởi OpenAI. Nó được xây dựng dựa trên kiến trúc transformer và được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu văn bản để có khả năng trả lời các câu hỏi, tương tác với con người, hoặc sản xuất văn bản tự động.

Được xem là một trong những mô hình ngôn ngữ tự nhiên mạnh nhất hiện nay.

Là một hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) được phát triển bởi OpenAI, dựa trên kiến trúc GPT (Generative Pre-trained Transformer).
Sử dụng kiến trúc GPT, nơi mô hình được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu ngôn ngữ để hiểu và tạo ra văn bản theo cách tự nhiên.
Được tối ưu hóa để tạo ra câu trả lời tự nhiên trong các tình huống giao tiếp.
Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng chatbot, hỗ trợ tự động, và các tình huống giao tiếp.
Có khả năng xử lý và đáp ứng đối với nhiều loại câu hỏi và yêu cầu khác nhau.

ChatGPT 1.2023.284  Cập nhật

19-10-2023