ChatAI – ChatGPT – openai

ChatAI ChatAI 9.8 for android

Mô tả CHATAI

ChatGPT là một hệ thống chuyên nghiệp về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) do OpenAI phát triển. Được xây dựng trên nền tảng GPT (Generative Pre-trained Transformer), ChatGPT sử dụng mô hình ngôn ngữ tiên tiến để tạo ra các phản hồi và câu trả lời tự nhiên trong môi trường giao tiếp ngôn ngữ tự nhiên.

Cụ thể, ChatAI dựa trên kiến trúc GPT-3.5 của OpenAI. GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) là một trong những mô hình NLP mạnh mẽ nhất, được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu để hiểu và tạo ra văn bản theo cách tự nhiên. ChatGPT được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng liên quan đến giao tiếp và trả lời câu hỏi.

Tính đến thời điểm kiến thức của tôi đến tháng 9 năm 2021, ChatGPT thường được sử dụng trong nhiều tình huống, bao gồm chatbot, hỗ trợ tự động, tìm kiếm thông tin, và nhiều ứng dụng khác có liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Cập nhật phiên bản 9.8 

05-06-2023