30 FPS vs 60 FPS

30 FPS vs 60 FPS  1.6 for Android

30 FPS vs 60 FPS

30 FPS vs 60 FPS

30 FPS vs 60 FPS (1)
30 FPS vs 60 FPS (2)
30 FPS vs 60 FPS (3)
30 FPS vs 60 FPS (1) 30 FPS vs 60 FPS (2) 30 FPS vs 60 FPS (3)

Mô tả của 30 FPS vs 60 FPS

Ứng dụng này dùng để Cải thiện khả năng phân tích các hình ảnh mượt hay lag, và đánh giá mức độ làm việc trên giây của điện thoại bạn thông qua FPS
Cập nhật:
2021-07-07
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29  +    =  39