1010! Match Color Blocks

Match Color Blocks  2.2.3 for Android

1010! Match Color Blocks

Mô tả của 1010! Match Color Blocks

Ghép các khối màu để xây dựng và phá hủy các đường và cấu trúc đồng màu.
– Đặt khối vào chỗ trống.
– Nếu bạn kết hợp các khối cùng màu, các khối sẽ bị phá hủy
– Bạn sẽ thua  khi không còn chỗ trống để đặt khối.

1010! Match Color Blocks 2.2.3 Cập nhật

2021-03-06

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2  +  6  =